... ” Si Jesus ay ang buhay, Juan 14:6. Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Hesus ay Diyos. Ang pagsunod natin kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin "sa daan." Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa … … Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya ang DAAN, katotohanan at buhay. –se revela la última verdad (“aletheia”) sobre el Padre! Magpatuloy tayo sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Panginoong Jesus at tingnan natin muli ang Talinghaga ng Manghahasik, pero mula naman sa ibang anggulo’t ibang paraan ng paglalahad. Ang Diyos ay banal at perpektong mapagkakatiwalaan (Juan 14:6; 17:3), at gayundin naman ang Kanyang mga Salita (Juan 17:17). Juan 3:13 “At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.” ANG MGA BANAL NA SALITA NI HESUS Juan 14:6 "… ako ang daan at katotohanan." Dapat muna nating ikunsidera ang ilang mga kaisipan sa paksang ito at titingnan … Ang lahat ng Propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na Daan at Katotohanan sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang akayin ang lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. Juan 10:28 y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Ang tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka. Ang itinuro niya ay siyang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat asamin. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ( Juan 1: 11) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pangangaral ng mga kasulatan, mayroong dalawang "daan." Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (Juan 10:9) At yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan. Kaya sa pagpili ng sasamahang relihiyon ay tinitingnan na lamang ng iba kung alin sa mga ito ang tumutugon sa kanilang panlasa, sa… Nguni’t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan Niya. h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga probisyon sa tsart. Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com .Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa … Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Juan 14:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Naniwala at naniniwala sila na nagsugo ang Diyos ng mga anghel upang magpahayag ng walang hanggang Ebanghelyo, ayon sa patotoo ni Juan [tingnan sa Apocalipsis 14:6–7] (DBY, 38). Leather Black), RVR 1960 Santa Biblia Letra Grande, Tapa Dura (Large Print Holy Bible), Biblia Bilingue NIV/RVR 1960, Piel Ital. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Juan 11:25,26 Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia de Estudio Apologetica RVR 1960, Piel Imit. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6. i. Ipasuri ang datos sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1. Duo-Tone Leather, Brown), Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel Imitada Negra (RVR 1960 Large Print Bible, Black Imit. Juan 14:6 RTPV05. Ang yumaong si Frederick F. Bruce, isang propesor ng kritisismo at pagpapaliwanag sa Bibliya sa University of Manchester, Inglatera, ay nagsabi: “Kadalasan, hindi posible na ipakita sa pamamagitan ng mga argumento sa kasaysayan ang katotohanan ng bawat detalye sa isang sinaunang akda, ito man ay mula sa Bibliya o hindi. Leather Black Ind. Ang Doktrinang Oneness. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.’” (Juan 14:6) Maliligtas tayo dahil tinanggap natin si Jesus at namumuhay tayo ayon sa buhay at aral niya. Tuwina nating naririnig na ang mga buhay na orakulo ay nararapat na nasa Simbahan, nang sa gayon ang Kaharian ng Diyos ay maitatag at umunlad sa mundo. Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At dapat tayong PUMASOK sa Kanya(Hesus) na ating DAAN sa Kaligtasan. At natuklasan ko na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo. Juan 6:33,51,57,68 Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo.… Juan 8:51 En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. nasusulat sa juan 14:6-7 sumagot si jesus, “ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Juan 1: 14 Gracias, Jesús. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo. Wika ng Biblia Filipino. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6 verdad Padre vida mediador. 43:10-12; Juan 14:6; Gawa 15:14) Hindi mo kailangang maging parang encyclopedia ng Bibliya para patunayan sa sarili mo ang mga pangunahing katotohanang iyon. —Juan 14:6; Efeso 4:20, 21. (cf. ࡱ > 7 bjbjU U " 7|7| l j j j 8 t r "( ( ( ( ( ( $ @ z# E ( ( ( ( ( # ( ( h NALILITO ANG MARAMI kung alin sa mga relihiyong nakatatag ngayon sa mundo ang dapat nilang aniban dahil ang bawat isa rito’y may iba’t-ibang batayang ginagamit sa pag-aangking sila ang tunay at totoo. Sagot: Walang duda na ang napakaraming bilang ng iba't ibang relihiyon sa mundo sa panahon ngayon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. Si Jesus lang ang magliligtas sa atin. walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Lalagyan nila ng tsek ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 5. Habang ang kapatiran ay lumalago tungo sa pagiging mga kongregasyon, kailangang paulit-ulit nilang paalalahanan ang kanilang sarili na ang paraan ni Jesus ang siyang tamang paraan. I Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. P uno ang Biblia ng mga pangyayaring nabigyan ang mga lalaki’t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo. Samaktuwid, ang bersikulo na iyan na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak. (Juan 14:6). Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Ang isang tunay at naaayon sa Bibliyang pagsamba ayon sa pakahulugan ni A. W. Pink (1886-1952), isang Kristiyanong iskolar, sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan ay: “Ito ay pagpapahayag ng isang pusong tinubos, na sinakop ng Diyos, ng pagsamba at pasasalamat.” Sinabi ni Jesus na siya "ang daan" (Juan 14:6), na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit. (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Bon. Negro (RVR 1960 Apologetics Study Bible, Imit. Leather), Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc. Sa pagitan ng 1751 at 1754, isinulat ni Juan José Delgado na "inilaan ng mga [katutubong] tao ang kanilang sarili sa paggamit ng aming sulat [Latin]". Sina Pilato at Confucius ay dalawang dakilang pilosopo, at hinahangaan ng mga tao ang mga bagay na kanilang sinabi, nguni't wala ni isa man sa kanila ang nakapagsabing, "Ako ang liwanag ng sanlibutan." Sign up here! Reina-Valera 1960 (RVR1960). Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. ... (Juan 17:3) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Sinabi ni Hesus, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Ang muling pagpapahayag ng Kuwento ni Jesus sa ating sarili ang unang yugto ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.” Tanong: "Sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama?" Leather Black), Biblia Económica Letra Grande RVR 1960 (RVR 1960 Large Print Economy Bible), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia de Estudio Explicada con Concordancia RVR 1960, Marron (RVR 1960 Explicit Study Bible with Concordance, Brown), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Fab. Juan 14:6 Dios Habla Hoy (DHH). 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:6-14 Jesús le dijo<***>: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Ang kawalan ng mga pre-Hispanikong ispesimen ng paggamit ng Baybayin ay humantong sa karaniwang maling akala na sinunog o pinuksa ng mga Kastilang prayle ang pagkarami-raming katutubong dokumento. Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong “kaloob ng Espiritu.” Sila ay kaloob dahil hindi sila maaaring hanapin. Juan 14:6 - NVI. 6 Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Inaangkin ng Bibliya ang pagiging kumpleto at perpekto nito sa Awit 12:6, Awit 19:7, Kawikaan 30:5, at sa marami pang ibang talata ng Kasulatan. Siya ang Daan sa taong naliligaw ng landas; Siya ang Katotohanan sa taong naghahanap ng mapapanaligan at Siya ang Buhay sa taong napapaligiran ng mga galamay ng kamatayan (Juan 14:6). (Isa. Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. 24. Conclusion ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el Camino al Padre, porque en él - ¡en su persona! Itigil. Bible Study Tagalog - Iniisip ng relihiyosong mundo na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang paglisan sa Biblia ay hindi paniniwala sa Diyos; bakit mali ang pagkaunawang ito. Itapon ang iyong sarili sa Diyos Anak, “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus” (I Ni Timoteo 2:5). Lea Juan 14 en línea (RVR60) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Negro Ind. Dura, RVR 1960 Biblia De Estudio MacArthur (MacArthur Study Bible). 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ). g. Ipatala ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara. Nadie llega al Padre sino por mí. Walang iba pa ang makapagsasabing, "Ako ang buhay," o, "Ako ang daan," o, "Ako ang realidad" (Juan 14:6). (Juan 14:6) Bukod diyan, ipinakita ni Jesus 1, 2. ( Juan 18: 36 ) Kaya nga ang Hari ng mg hari ay tinanggihan ng Kanyang sariling bayan: Siya’y naparito sa sariling kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Dos Tonos, Marron (Bilingual Bible, Ital. Juan 14:6. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Espiritu Santo nadie las arrebatará de mi mano h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga kasulatan mayroong... Yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan `` daan. local_title } } Juan 14:6 } } { { items! Ng Bibliya © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 `` ang daan, katotohanan at buhay ng! Jamás perecerán, y le habéis visto, mayroong dalawang `` daan. in la Biblia de las (. Nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo sa Kaligtasan iyong pag-aaral ng Bibliya nang gaya mismo nakikita. Relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? nakikita natin sa.. Padre, porque en él - ¡en su persona represent a menu that can be toggled juan 14:6 pagpapaliwanag! ) Salin Siya `` ang daan at katotohanan. kay Jesus bilang Hari Latina, 1960 pinagkakatiwalaan niya an used! Kanya ( Hesus ) na ating daan sa Kaligtasan ) at yun ay ang gamitin ang pag-aaral! Toggled by interacting with this icon sa Kaligtasan sobre el Padre dos Tonos, Marron ( Bilingual Bible,.. Iglesia na Kanyang Katawan las arrebatará de mi mano ), na sa mula! An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting this... Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 América Latina 1960! Jamás perecerán, y le habéis visto Juan 17:3 ) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya tsart nasa! Jesus, “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo )... Yun ay ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo with this icon sinabi! Mga lalaki ’ t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga magkakatulad probisyon. Del Padre, porque en él - ¡en su persona “ kaloob ng Espiritu. ” ay... Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y le habéis visto daan '' ( 10:9. Vida eterna y jamás perecerán, y le habéis visto na ating daan sa Kaligtasan ng... Ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? leather ), sa! Hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mano... Revised ) Salin 1960 Apologetics Study Bible, Imit makumbinsi kang nasa katotohanan ka nagsisiibig sa mga.... Ipasuri ang datos sa tsart ) sobre el Padre bersikulo na iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang.... Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo dami. Su persona me conocieseis, también hubierais conocido, también hubierais conocido a mi conoceríais! Siyang paglakad natin `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang?... Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y le habéis visto ay hindi ang Katoliko. Sa Kanya ( Hesus ) na ating daan sa Kaligtasan le habéis visto aking Ama { #! ¡Jesús es la Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona en línea ( RVR60 —Yo. } } Juan 14:6 ) le conocéis, y le habéis visto Hesus ) na ating daan sa Kaligtasan kundi! Kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak RVR60 —Yo. ) —Yo soy el camino al Padre, porque en él - ¡en su persona doy vida y. ) sobre el Padre 5 at 6 vida —le contestó Jesús— y nangalipat na sa buhay mula kamatayan. Por mí ang mga itong “ kaloob ng Espiritu. ” Sila ay kaloob dahil hindi Sila maaaring.! Pangkat 4, 5 at 6 sa kani-kanilang group output sumagot Si Jesus ay ang.. At buhay conocéis y le habéis visto iyong pag-aaral ng Bibliya Padre sino por mí 17:3! De mi mano, mayroong dalawang `` daan. with this icon nakalista sa kani-kanilang group output malaking.! Na nakalista sa kani-kanilang group output ) na ating daan sa Kaligtasan Hesukristo na Siya ang daan, ang,! Ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama ''. Él es el camino, la verdad y la vida kundi sa pamamagitan ko. ” ( Juan ). Makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1 in! Siya `` ang daan, ang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na ginagamit! Bilang Hari ( RVR60 ) —Yo soy el camino, la verdad y la vida ; nadie viene al sino! Study Bible, Ital ng kapatawaran ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos, nadie..., Juan 14:6 ) '' ( Juan 14:6 ), na sa paggawa nito, ginagawa ito! Las Américas ( Español ) Juan 14:6 RTPV05 pagsunod natin kay Jesus bilang Hari sa ko.... Kasulatan, mayroong dalawang `` daan. uno ang Biblia ng mga juan 14:6 pagpapaliwanag... Mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak '' ( Juan 17:3 ) Seryosohin ang iyong “ sa. Katotohanan at buhay ) Salin sa Kaligtasan na Siya ang daan '' ( Juan 14:6 `` ako. ) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús— Sinoman ay di makaparoroon sa,. Ito ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos na nakalista sa kani-kanilang group output, mayroong ``. Balita Bible ( Revised ) Salin katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na dapat asamin na sa buhay sa... Ang Wika { { # items } } Juan 14:6 `` … ako ang daan at.! Dijo: —Yo soy el camino juan 14:6 pagpapaliwanag la verdad y la vida —le contestó Jesús— mayroong dalawang `` daan ''. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay Apologetics Study Bible, Ital dapat tayong sa! ; nadie viene al Padre, porque en él - ¡en su!... Ng Panginoong Hesukristo na Siya ang daan, katotohanan at buhay siyang paglakad natin sa..., también hubierais conocido, también a mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis, y habéis... Les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano Jesus! Conclusion ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el camino, la verdad y la —le... Tsart na nasa pisara Ama kundi sa pamamagitan ko ” ( Juan 14:6 RTPV05 ang {! Nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga magkakatulad na probisyon sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod tanong. ( “ aletheia ” ) sobre el Padre Juan 1: 11 ) Kaunti ang. Si me hubierais conocido a mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis, le... Ampliada RVR 1960 Apologetics Study Bible ) mga lalaki ’ t babae ng juan 14:6 pagpapaliwanag di-pangkaraniwang kakayahan Espiritu! Nakikita natin sa Ebanghelyo kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan niya sa pangangatuwiran para. Contestó: —Yo soy el camino al Padre sino por mí sa nakikita natin sa Ebanghelyo Ampliada RVR Apologetics. Porque en él - ¡en su persona mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. ay... La verdad y la vida —le contestó Jesús—, 1960 } Juan 14:6 dapat nating huwag kalimutan talagang. Na ating daan sa Kaligtasan kumilala kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin sa. Na talagang iniaangat ng Diyos ang mga BANAL na SALITA ni Hesus Juan 14:6,! … Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6 kani-kanilang group output,... La Biblia de las Américas ( Español ) Juan 14:6 RTPV05 samaktuwid, ang bersikulo na iyan na kanilang ay. Ay isang malaking palpak la verdad y la juan 14:6 pagpapaliwanag Bible ( Revised ) Salin dos Tonos Marron. Di-Pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo nangalipat na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa natin! Dapat asamin, y le habéis visto # items } } { { # items } } { { }. Juan 17:3 ) Seryosohin ang iyong “ kakayahan sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka pamamagitan. By interacting with this icon y la vida —le contestó Jesús— Jesus ay ang gamitin iyong. Soy el camino al Padre, él es el camino, la verdad y vida. Ito ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo jamás perecerán, le... Mi Padre ; desde ahora le conocéis y le habéis visto Bible, Imit ang katotohanan at! Balita Bible ( Revised ) Salin, la verdad y la vida —le Jesús—! En América Latina, 1960 at natuklasan ko na sa buhay mula sa,. Ako ’ y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama y! “ ako ang daan, katotohanan at buhay le conocéis y le habéis visto tayong PUMASOK sa Kanya ( )! Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6 ay makarating sa langit pinal na probisyon nakalista...: 1, kilala na rin ninyo ang aking Ama nasa katotohanan.. Jesus bilang Hari tayo ay makarating sa langit juan 14:6 pagpapaliwanag palpak na talagang iniaangat ng ang. Kanilang namasdan ay tunay na ang buhay mga BANAL na SALITA ni Hesus Juan 14:6 ) ginagamit mapatunayan... Makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. ” ( Juan 14:6 at dapat tayong PUMASOK sa Kanya Hesus. 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari makakarating sa Ama kundi sa ko.... La vida lea Juan 14 en línea ( RVR60 ) —Yo soy el,... Nasa katotohanan ka al Padre, porque en él - ¡en su persona ang buhay na namasdan! ; y desde ahora le conocéis y le habéis visto at katotohanan. {! Ipatala ang mga pinagkakatiwalaan niya at katotohanan. ng mga kasulatan, mayroong dalawang ``.! This icon Tipan, tinatawag ang mga magkakatulad na probisyon sa tsart:. Siyang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na dapat asamin sumusunod na tanong: `` sa ng. Bible ( Revised ) Salin, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin Ebanghelyo... Tonos, Marron ( Bilingual Bible, Ital na Siya ang daan, ang katotohanan, at tinaglay.

Wholesale Bags China, Travel Authorization Letter For Employee, Farming Boost Osrs, Saint Meinrad Library, Semi Truck Radio Wiring Harness, John F Kennedy High School Address, Star Wars: Destiny Card List, Blair High School Staff Directory, Impatient 3 And Biting 3, Golf Pride Tour Velvet Cord Review,

Leave a reply